Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
ul. Hoża 35 (III piętro, lok. 18)
00-681 Warszawa
e-mail: info@nowerelacje.org
tel.: +48 720 808 719
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w dni robocze w godzinach 11:00-16:00

pl Polish

Program grantowy i rozwojowy wspierający działania na rzecz włączania i integracji międzypokoleniowej osób z Ukrainy z doświadczeniem uchodźczym.

© Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”

pl Polish

1

O projekcie

„Nowe Relacje – Działania na Rzecz Włączenia i Integracji Międzypokoleniowej Osób z Ukrainy z Doświadczeniem Uchodźczym” to program grantowy, którego głównym założeniem jest wsparcie projektów na rzecz włączenia społecznego i adaptacji uchodźców i uchodźczyń wojennych z Ukrainy w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 50+, w tym także osób z niepełnosprawnościami. W projektach powinni wziąć również udział np.: starsi Polacy, członkowie społeczności lokalnej w każdym wieku, migranci z innych krajów niż Ukraina, a także Ukraińcy, którzy mieszkali w Polsce przed obecnym kryzysem.

Będziemy wpierać aktywności zapobiegające dyskryminacji, promujące wielokulturowość oraz opierające się na poszanowaniu autonomii i tolerancji. Przewidujemy wsparcie organizacji pozarządowych oraz samorządowych instytucji kultury w działaniach, które:

będą kontynuacją już podjętych przez nie działań lub sprawdzonych rozwiązań lokalnych na rzecz integracji różnych grup uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy, w tym osób starszych (także realizowanych przez organizację na zlecenie lub we współpracy z samorządami)

będą rozwijały w społeczności lokalnej model tzw. "klubu konwersacji", tj. będą korzystały z metody włączenia polegającej na konwersacji językowej opartej na łączeniu dwóch środowisk, tj. seniorów i seniorki z Polski oraz uchodźców i uchodźczynie z Ukrainy w wieki 50+- wg projektu Polska dla początkujących i zaawansowanych

będą nowym, alternatywnym, nierealizowanym dotychczas przez organizację pomysłem integrującym lokalnie uchodźców i uchodźczynie w wieku 50+ z Ukrainy.

Realizatorem programu jest  Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Program sponsorowany jest przez Help Age International ze środków Fundacji Conrada N. Hiltona. Partnerem programu jest Polskie Forum Migracyjne.

2

Kogo zapraszamy?

Zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie, w tym w szczególności stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną.

Samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych).

Wnioskujące instytucje powinny posiadać doświadczenie w co najmniej jednym z poniższych obszarów:

 • wspieranie/aktywizacja/integracja osób w wieku 50+;
 • działania międzypokoleniowe (łączące grupy, które dzieli co najmniej 25 lat różnicy, przy czym grupa starsza powinna uwzględniać osoby powyżej 50. roku życia);
 • działania na rzecz włączenia migrantów i/lub uchodźców albo inne działania na rzecz uchodźców z Ukrainy.

3

Co oferujemy?

Granty w wysokości od 40 000 złotych do 80 000 złotych dla 10 inicjatyw

Obok wsparcia finansowego w formie grantu na realizację działań, podczas trwania projektu realizatorzy oraz uczestnicy otrzymają dodatkowe wsparcie merytoryczne:

 • udział w szkoleniach rozwijającyh i sieciujących uczestników (5 dni szkoleń)
 • możliwość indywidualnego wsparcia eksperckiego dla każdego projektu
 • superwizję i wsparcie tutorów w bieżącej pracy z uczestnikami i mierzeniu się z wyzwaniami
 • doradztwo specjalistów z Polskiego Forum Migracyjnego dla grantobiorców i odbiorców docelowych
 • możliwość zdobycia nowej wiedzy i rozwoju standardów pracy dzięki współpracy z brytyjskim sponsorem programu

4

Harmonogram programu

Nabór wniosków w konkursie prowadzony jest od 19 września 2022 roku do 9 października 2022 roku. Wyniki zostaną ogłoszone 18 października 2022 roku.

Okres realizacji projektu wynosi 8 miesięcy od daty podpisania umowy, przy czym działania powinny się zacząć nie później niż 28 października 2022 roku mogą trwać maksymalnie do 28 czerwca 2023 roku.

5

Regulamin i załączniki

6

Q&A

W naborze wniosków mogą wziąć udział zarejestrowane w Polsce fundacje, stowarzyszenia, stowarzyszenia zwykłe oraz samorządowe instytucje kultury. Rekomendujemy, by zawierać dodatkowo partnerstwa z różnego typu lokalnymi organizacjami i instytucjami, aby skuteczniej i łatwiej zrealizować cele stawiane w projekcie.

Należy wykazać, że organizacja lub instytucja posiada doświadczenie w realizacji działań społecznych w przynajmniej 1 z poniższych obszarów:

 • wspieranie/aktywizacja/włączenie osób w wieku 50+, ,
 • działania międzypokoleniowe (łączące grupy, które dzieli co najmniej 25 lat różnicy, przy czym grupa starsza powinna uwzględniać osoby powyżej 50. roku życia),
 • działania na rzecz adaptacji, dobrostanu, włączenia społecznego migrantów i/lub uchodźców, lub też inny rodzaj działań na rzecz uchodźców z Ukrainy,

oraz że planowany projekt jest zgodny z jej celami statutowymi.

Aby zgłosić swój pomysł na projekt, należy wypełnić wniosek (https:// nowerelacje.webankieta.pl/) oraz dołączyć budżet projektu (wzór w załączniku 1) oraz aktualny wyciąg z KRS lub kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny organizacji.

Wnioski można składać pomiędzy 19 września a 9 października 2022 roku.

Bezpośrednimi odbiorcami działań powinny być osoby z Ukrainy w wieku 50+ z doświadczeniem uchodźczym, w tym osoby z niepełnosprawnościami. Bezpośredni udział w projekcie powinny wziąć również inne grupy, np. starsi Polacy i Polki, przedstawiciele społeczności lokalnej w różnym wieku, migrantki i migranci z innych krajów niż Ukraina, uchodźcy i uchodźczynie w wieku poniżej 50. roku życia czy Ukraińcy osiedleni w Polsce jeszcze przed wybuchem wojny.

Działania pośrednio warto również kierować do szerszego grona odbiorców, którzy nie muszą aktywnie czy systematycznie brać udziału w zaplanowanych aktywnościach, niemniej mogą w jakiś sposób zetknąć się z projektem i wartościami, jakie za nim stoją (np. z różnymi sposobami przeciwdziałania dyskryminacji, poszanowaniem wielokulturowości i zrozumieniem różnic kulturowych itp.).

Nie określamy aktywności, jakie można realizować w ramach projektów, wiemy bowiem, że Wasze rozpoznanie lokalnych uwarunkowań często przynosi nowe, ciekawe i skuteczne rozwiązania. Ważne, żeby działania wpisywały się w cel główny projektu, tzn. wspierały proces adaptacji i włączenia uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy w wieku 50+, jak również opcjonalnie oddziaływały na inne grupy uczestników (patrz też: odbiorcy bezpośredni).

Poglądowo można wymienić różne działania, które wpisują się w ten cel, np. organizowanie zajęć integracyjnych i adaptacyjnych, wzajemna wymiana umiejętności i wiedzy, budowanie relacji międzypokoleniowych, współtworzenie przyjaznych przestrzeni do spotkań, nauka języka polskiego, tworzenie warunków do nawiązywania lub pogłębiania relacji między uchodźcami i uchodźczyniami oraz społecznością lokalną, wspieranie aktywności służących samoorganizowaniu się, samopomocy i samorzecznictwu, umożliwianie aktywnego uczestnictwa w kulturze, przedsięwzięcia służące podnoszeniu umiejętności czy rozwijaniu pasji, wspieranie zdrowia psychicznego i kondycji społecznej, wzmacnianie dostępności różnego typu usług, np. doradztwa prawnego, praw obywatelskich, usług medycznych, usług publicznych itp., inicjatywy wspierające samodzielność i zatrudnienie, zwłaszcza osób 50+ , tworzenie innowacyjnych rozwiązań na rzecz poprawy jakości życia i integracji i wiele innych.

Pomysły do zrobieniahttps://pomysly.e.org.pl/– nie kopiujemy, tylko adaptujemy do lokalnej sytuacji i uwarunkowań
Konwersacjehttps://e.org.pl/publikacje/1172/
Inne publikacjehttps://e.org.pl/strefa-wiedzy/

Nie trzeba mieć finansowego wkładu własnego – koszty działań mogą zostać pokryte w całości z otrzymanego grantu. Ocenie merytorycznej w naborze wniosków podlegać będą jednak zasoby dostępne w organizacji lub instytucji, które mogą pomagać w skutecznym i owocnym realizowaniu projektu. Do takich zasobów należą np. partnerstwa, zasoby materialne, know-how, rozwiązania logistyczne, przestrzeń, kontakty, praca wolontariuszy, wsparcie ze strony społeczności lokalnej etc. Warto się nimi pochwalić, wypełniając wniosek.

Środki z grantu powinny pokrywać koszty niezbędne dla realizacji zaplanowanych działań, w tym koszty administrowania projektem. Nie ustalamy sztywnej listy kosztów kwalifikowalnych, wskazujemy jedynie, jakie typy wydatków nie mogą być uwzględnione w budżecie. Są to zwłaszcza:

 •  stała oferta zajęć skierowanych tylko do członków/ odbiorców organizacji,
 •  działania o charakterze interwencyjnym: świadczenie doraźnej pomocy medycznej, opiekuńczej czy materialnej,
 •  działania, które służą realizacji celów politycznych czy religijnych,
 •  remonty czy inwestycje, zakup środków trwałych.

Pomimo sporej dowolności w tworzeniu budżetu, warto pamiętać, że w trakcie oceny merytorycznej przygotowane przez Was kosztorysy będą analizowane pod kątem racjonalności i niezbędności wydatków z perspektywy założonych działań oraz wysokości przyjętych w kalkulacji stawek w kontekście stawek rynkowych.

Rozliczenie wydatków w projekcie następuje w formie sprawozdania cząstkowego i końcowego. Załącznikiem do umowy grantowej jest wzór raportu finansowego zawierającego listę kosztów wg zaakceptowanego budżetu projektu oraz poniesione rzeczywiście koszty w poszczególnych kategoriach budżetowych. Do celów rozliczenia wymagany jest też wykaz faktur i rachunków dokumentujących wydatki oraz wyciąg z rachunku bankowego z dokonanymi w ramach projektu operacjami.

Zgodnie z zasadami programu, w każdym z projektów musi uczestniczyć minimum 14 osób z Ukrainy w wieku 50+ z doświadczeniem uchodźczym oraz minimum 14 osób z innych grup odbiorców bezpośrednich (patrz w słowniczku: Odbiorcy bezpośredni). W miarę możliwości należy zabiegać o udział w projekcie jak największej liczby osób z Ukrainy w wieku 50+.

W czasie trwania działań należy prowadzić rejestr ich aktywnych uczestników i uczestniczek, w którym zgodnie z oczekiwaniami sponsora odnotowuje się: status (uchodźca, migrantka z …, Polak), wiek, płeć biologiczną, tożsamość płciową, występowanie niepełnosprawności (tak/nie), zakres udziału w projekcie (np. udział w 3 spotkaniach integracyjnych, 2 warsztatach, skorzystanie z porady prawnika). Rejestr będzie udostępniany Organizatorowi i sponsorowi, będącym podmiotem z kraju trzeciego, do celów kontrolnych i statystycznych. Należy to uwzględnić w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, którą powinien podpisać każdy odbiorca bezpośredni.

Wzór rejestru odbiorców:

L.p.Status odbiorcy ostatecznegoNazwa kraju pochodzenia innego niż Polska i UkrainaWiek latPłeć biologicznaTożsamość płciowaNiepełno-sprawnośćZakres udziału w projekcie
1.Uchodźczyni z Ukrainyn/d62KKTakUdział w 3 warsztatach
Skorzystanie z porady prawnika
2.Migrant z innego krajuPeru31MInnaNieUdział w 2 spotkaniach integracyjnych

Zgodne z regulaminem każdy grantobiorca zobowiązany jest do złożenia 2 sprawozdań merytorycznych – raportu cząstkowego oraz końcowego, w terminach wyznaczonych w harmonogramie programu.

W raportach należy zawrzeć następujące informacje i materiały:

 • opis wykonanego działania wraz ze wskazaniem w szczególności osiągniętego celu oraz miejsca realizacji podjętych inicjatyw,
 • rejestr odbiorców bezpośrednich,
 • informacje dotyczące odbiorców pośrednich,
 • opis przebiegu działań promocyjnych,
 • informacje na temat największych sukcesów,
 • informacje na temat napotkanych trudności i sposobów ich przezwyciężenia,
 • informacje na temat dokonanych i/lub planowanych zmian w planie działania, budżecie, harmonogramie,
 • wnioski na przyszłość wyciągnięte z dotychczasowych doświadczeń,
 • produkty, w tym dokumentację fotograficzną/ filmową dotyczącą przebiegu działań,
 • ocenę współpracy z Organizatorem.

O nas

Od 2002 roku realizujemy projekty społeczno-kulturalne w całej Polsce. Prowadzimy przedsięwzięcia badawcze, szkoleniowe, przyznajemy granty. Wspieramy instytucje i organizacje w tworzeniu aktywnych społeczności. Testujemy nowatorskie rozwiązania w działaniach społecznych. Tworzymy i promujemy nowe modele w sferze kultury, dopasowane do zmieniającej się rzeczywistości.

Od 10 lat specjalizujemy się w realizacji interdyscyplinarnych przedsięwzięć na rzecz poprawy jakości życia osób starszych. Prowadzimy projekty w formule inkubatora, w których krok po kroku wspieramy innowatorów, animatorów seniorów w realizacji własnych przedsięwzięć. W ostatnich latach wsparliśmy realizację ponad 500 projektów i inicjatyw społecznych, m. in w takich obszarach jak: wolontariat osób starszych, działania międzypokoleniowe, innowacje społeczne, mentoring osób starszych.

Sponsorzy i partnerzy